BAN LÃNH ĐẠO

Ông Bùi Trọng Tấn

Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám Đốc

 • Ông Lưu Đức Giới

  THÀNH VIÊN HĐQT

 • Bà Bùi Thị Hương Dịu

  PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

 • Ông Bùi Xuân Chồi

  THÀNH VIÊN HĐQT

BAN ĐIỀU HÀNH

 • Ông Đinh Hoàng Diệp

  PHÓ TGĐ ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG

 • Bà Nguyễn Thúy Hằng

  PHÓ TGĐ TÀI CHÍNH

 • Ông Bùi Việt Tiến

  PHÓ TGĐ KINH DOANH